#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

zámek Tavíkovice

 

Společně ke změně - společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

 

Together for change - a common reflection on promoting the rights of people with disabilities

 

Příjemce podpory: Centrum podpory transformace, o.p.s.

Registrační číslo žádosti LP-HRMGSA-022

Termín realizace projektu 1.12.2021 – 30.4.2024

 

Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva. Projekt reaguje na aktuální situaci, kdy ústavy a velké instituce jsou stále prostředím, kde dochází k porušování lidských práv a klienti nemají příliš možností, aby na jejich případné porušování mohli poukazovat, mnohdy ani nevědí, na co mají právo.

Cílem projektu je zlepšit chápání práv osob s postižením žijících v sociálních službách a to u pracovníků v přímé péči, vedení sociálních služeb a úředníků. Tedy u lidí, kteří rozhodují o životech osob s postižením, o jejich zapojení do běžného života, podpoře, kterou dostanou.

Projekt je postaven na principu, že podstatu problému lze nejlépe pochopit, pokud ho sdělí přímo dotčená osoba (klient, osoba s postižením) nebo kolega z oboru, který má odpovídající zkušenost z praxe. Tento přístup se promítá celým projektem od jeho nastavení přes aktivity až po výstupy. Do projektu je zapojeno osm zařízení – poskytovatelů pobytových soc. služeb ze dvou krajů. Každé ze zapojených zařízení je v jiné fázi transformace, některá jsou před jejím zahájením. V rámci projektových aktivit – workshopy, supervizní meetingy, kulaté stoly jsou pracovníci partnerských organizací společně zapojeni a mohou tak využívat společného sdílení zkušeností. Významnou inovací je zapojení zástupci z řad klientů do projektových aktivit, jejichž svědectví a zkušenosti pomáhají odkrýt zákonitosti i možnosti, které si člověk, který zkušenost jako klient nemá, nemusí vůbec uvědomit.

V rámci konferencí a propagačních aktivit (včetně klíčového výstupu eBook) jsou pak závěry z aktivit i celá problematika práv osob s postižením komunikována vůči poskytovatelům služeb nezapojených do projektu. Ti pak společně s pracovníky partnerů budou formovat společnou platformu podporující sdílení praxe směřující ke zlepšení práv a postavení osob s postižením ve společnosti a to i po ukončení projektu.

 

Partneři projektu:

 

Jihomoravský kraj:

  • Domov Horizont
  • Habrovanský zámek
  • Domov u lesa Tavíkovice
  • Emin zámek

 

Pardubický kraj

  • Domov na rozcestí Svitavy
  • Domov na zámku Bystré
  • Domov pod Kuňkou, Ráby
  • Domov sociálních služeb Slatiňany
 

Projekt je financován fondy EHP a Norska.

www.eeagrants.cz, www.norwaygrants.cz

 

sponzorováno

Transformace Domova Tavíkovice část A

Registrační číslo projektu:  CZ.03.02.02/00/22_036/0001429

Termín realizace: 1.4.2023 – 31.3.2025

 

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov u lesa Tavíkovice (DT) na transformaci

jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale

také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech

dalších aktérů, kterých se transformace DT dotýká.

 

Hlavním cílem projektu je podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení - služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci nadpoloviční kapacity služby.

 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících dílčích cílů:

- Zahájení systematické podpory klientův jejich samostatnosti

- Motivaci a přípravě zaměstnanců

- Zaangažování ostatních relevantních aktérů

- Vypracování transformační vize a transformačního plánu.

Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti

do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace DT

dotýká.